Revízia únikov chladív (HCFC a HFC)

Zaistíme vám povinné revízie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 zo dňa 29. júna 2000. Určujú povinnosť každého prevádzkovateľa zariadenia, ktoré obsahuje fluorované skleníkové plyny (napr. R407c, R134c, R410a, atď.), viesť evidenčnú knihu a vykonávať pravidelné servisné prehliadky a revízie na týchto zariadeniach. Revízie môže vykonávať iba registrovaný technik

 

Prečo vykonávať Revíziu únikov chladív?

Chladiace zariadenie s náplňou HCFC a HFC chladivami spadajú pod dve základné skupiny predpisov.

Zaistiť pravidelné vykonávanie revízie únikov je povinnosťou PREVÁDZKOVATEĽA zariadenia!!!

Revízia úniku chladiva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 zo dňa 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo dňa 17. mája 2006 o niektorých fluorovaných skleníkových plynoch a zákona č. 86/2002 o ochrane ovzdušia.

Pre vykonávanie revízie podľa nižšie uvedenej legislatívy máme certifikovaných revíznych technikov a ponúkame zavedenie evidenčnej knihy chladiaceho zariadenia (zodpovednosť za založenie evidenčnej knihy nesie prevádzkovateľ zariadenia podľa § 29 ods. 6 zákona 86/2002 Zb., o ovzduší v znení neskorších predpisov) a vykonávanie pravidelných revízií.

 

Citácia predpisov

  1. chladivá HCFC (napr. R-22 a jeho zmesy)

sú považované za chladivá nebezpečné pre ozónovú vrstvu.

Podľa zákona č. 86/2002 Zb. o ochrane ovzdušia, Hlava III – Ochrana ozónovej vrstvy zeme (odvoláva sa na Nariadenie Európskeho parlamentu č. 2037/2000) sú prevádzkovatelia zariadenia s obsahom regulovanej látky väčším než 3 kg povinní zaistiť každoročne kontrolu tesnosti tohto zariadenia prostredníctvom oprávnenej osoby zapísanej v registri.

Na porušenie tohto zákona je sankcia podľa § 40 ods. 9 sankcia 2 500 až 2 000 000 Kč.

Vykonávanie kontrol definuje Nariadenie vlády o niektorých opatreniach zaisťujúcich ochranu ozónovej vrstvy č. 117/2005.

Podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADA (ES) č. 2037/2000, zo dňa 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu je zakázané používanie chlorfluoruhlovodíkov (R22) v chladiacich zariadeniach.

Článok 5 - ...od 1. januára 2010 je zakázané používanie novo vyrobených hydrochlorfluoruhlovodíkov pri údržbe a obsluhe chladiacich a klimatizačných zariadení, ktoré k tomuto dňu existujú; všetky hydrochlorfluorouhlovodíky sú zakázané od 1. januára 2015.

Článok 17 - ...pre odstránenie a minimalizáciu únikov regulovaných látok sú prijaté všetky použiteľné preventívne opatrenia. Najmä sú  raz za rok kontrolované pevne inštalované zariadenia s náplňou chladiacej kvapaliny väčšou ako 3 kg, či na nich nedochádza k úniku.

  1. chladivá ostatné – HFC (R407C, R134A, R410, R404,...)

Podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 842/2006, zo dňa 17. mája 2006, o niektorých fluorovaných skleníkových plynoch s platnosťou od 4. júla 2007!!!

Článok 3 – Obmedzovanie únikov

  1. Prevádzkovatelia týchto stacionárnych aplikácií: chladiacich a klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, vrátane ich okruhov, a systémov požiarnej ochrany, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny uvedené v prílohe I, musia s využitím všetkých technicky vykonateľných opatrení, ktoré nepredstavujú neprimerané náklady:
  2. predchádzať únikom týchto plynov a
  3. čo najskôr opraviť zistenú netesnosť.

 

  1. prevádzkovatelia aplikácií uvedených v odstavci 1 zaistia podľa nižšie uvedeného rozpisu kontrolu tesnosti certifikovanými pracovníkmi spĺňajúcimi požiadavky podľa článku 5:
  2. tesnosť aplikácie obsahujúcej najmenej 3 kg fluorovaných skleníkových plynov sa kontroluje aspoň raz za dvanásť mesiacov; to sa nevzťahuje na hermeticky uzavreté systémy, ktoré sú ako také označené a obsahujú menej než 6 kg fluorovaných skleníkových plynov;
  3. tesnosť aplikácie obsahujúcej najmenej 30 kg fluorovaných skleníkových plynov sa kontroluje aspoň raz za šesť mesiacov;
  4. tesnosť aplikácie obsahujúcej najmenej 300 kg fluorovaných skleníkových plynov sa kontroluje aspoň raz za tri mesiace.

Kontaktujte nášho špecialistu:

Rastislav Dobrovodský

Mobil: +421 911 045 978
E-mail: dobrovodsky@veskom.sk
Kontakt
veskom@veskom.sk
tel.: +421 347 743 961
fax: +421 903 429 917
Vinohrádok 2861
901 01 Malacky
Top