LECO systém – sledovanie únikov chladív

Vzhľadom k tomu, že prevádzkovatelia chladiacich zariadení sú povinní sa riadiť Európskou a českou legislatívou o monitorovaní a kontrolách únikov regulovaných látok a F plynov podľa zák. č. 483/2008, ES 303/2008, ES 842/2006, EN 378/2008, ponúkame zariadenie „LECO SYSTEM“ pre trvalé monitorovanie a sledovanie možného úniku regulovaných látok a F plynov (chladív R22, R134a, R407C, R410A, R404, R422 atď.).

Systém bol vyvinutý na základe dlhodobej praxe pri sledovaní pohybu chladiacich kontajnerov a prepravníkov. U „LECO SYSTEMU“ sa spojili skúsenosti z tohto monitoringu a princípy zmien parametrov chladivových okruhov v náväznosti na únik chladiva – najmä zmeny teplôt (prehriatie, podchladenie, vyparovaná teplota, tlak atď.). Pre úplnosť možného sledovania bol systém obohatený o bonusové parametre v podobe ďalších digitálnych a analógových vstupov, v dôsledku ktorého možno systém používať ako úplný diaľkový sledovací a ovládací systém s napojením na miestnu sieť či mobilný telefón, záleží iba na konkrétnom výbere požadovaného rozhrania.

Povinnosť inštalovať trvalé sledovanie úniku chladiv je pri zariadeniach s objemom 300 kg a väčším. Avšak pri našich testovacích skúškach a umiestneniach na jednotlivých zariadeniach sme zistili, že „LECO SYSTEM“ je veľmi rentabilný u už použitých chladiacich zariadeniach s objemom od 30 kg chladiva v porovnaní ceny obstarávaných zariadeniach „LECO SYSTEM“ X cena opravy úniku pri detokovanom LP alarme vlastným inštalovaným chladiacim zariadením. Všeobecne pri detekcii LP alarmu u existujúcich chladiacih zariadeniach sa jedná o ochranu kompresora a znamená to, že sací LP tlak je už na hranici funkčnosti, čo má väčšinou súvislosť s minimálnym možným objemom chladiva v okruhu cca 30 % náplne (70 % náplne je strata – únik). V tejto chvíli je pri oprave zistenej netesnosti nutné vymeniť celú náplň + súvisiace ND.

„LECO SYSTEM“ je v reálnom čase schopný detekovať už zmenu v objeme náplne o 5 % a upozorňuje na tento stav v dôsledku monitoringu vyššie popísaných parametrov, ako je tiež schopný detekovať zmeny v chovaní systému, t.j. napr. nevyhovujúce funkcie regulačných prvkov, ktoré majú vplyv na zmeny teplôt v uzavretom okruhu. Zároveň je schopný okamžite podávať informácie o všeobecnej poruche atď. To všetko sa deje na základe pilotného nastavenia systému, ktoré je variabilné a prispôsobivé danej aplikácii. V tejto súvislosti je možné sledovať viac strojov naraz za použitia jedného hlavného modulu, t.j. jedna SIM – karta pre viac strojov v jednom mieste (overené inštaláciou) a exp. Modulov pre ostatné stroje v aplikácii.

„LECO SYSTEM“ je patentovaný systém preverený EU a schválený ako vyhovujúci z hľadiska „novej“ platnej legislatívy EU o sledovaní a vyhodnocovaní únikov regulovaných látok a F plynov.

 

  

 

LECO System:

 • Systém pre sledovanie a monitorovanie únikov plynov – chladív / detekcia 5 % úniku celkovej náplne
 • Systém pre kontinuálne monitorovanie danej inštalácie
 • 2 / 6 analógových vstupov / digitálne vstupy
 • Alarm výstup – všeobecný alarm
 • 2 relé pre diaľkové zopnutie vypnutia pomocou SMS
 • SMS info o aktivácii a deaktivácii alarmu
 • Konfigurácia a úpravy cez SMS
 • Špecifikácia nastavenia zasielaných správ príjemcom
 • Pripojenie 220/240 Vac, 12 Vdc
 • Možnosť batérie pre backup

 

Poznámka: Náklady na obstaranie a následnú prevádzku SIM u O2 nesie firma Veskom po celú dobu inštalácie systému.

 

Zhrnutie / záver:

Použitím vyššie opísaného zariadenia získate:

 • neustály monitoring vášho chladiaceho zariadenia
 • elimináciu odstavenia zariadenia
 • elimináciu problémov vo výrobe / odstávka z dôvodov zastavenia zdroja chladu
 • stále napojenie na servisnú organizáciu a jej centrálny pult
 • okamžitú reakciu / upozornenie servisnej organizácie
 • možnosť diaľkového ovládania stroja
 • návrat investície pri odvrátení už jedného úniku
 • rentabilné už pri okruhu s náplňou do 30 kg

       


Kontaktujte nášho špecialistu:

Rastislav Dobrovodský

Mobil: +421 911 045 978
E-mail: dobrovodsky@veskom.sk
Kontakt
veskom@veskom.sk
tel.: +421 347 743 961
fax: +421 903 429 917
Vinohrádok 2861
901 01 Malacky
Top